Event photos

Mitonomachi Autumn Festival | Oct. 7th and 8th 2006 (Weekly-Sho Gifu)

Mitonomachi Autumn Festival Oct.8th 2006

They tried our rental Kimono! Some of them wore Kimono for the first time.

Mitonomachi Autumn Festival Oct.8th 2006

They bought these Kimono at the flea market on the day. Very nice ^o^


Summer Yukata Events | Jul.29th, Aug.5th, 12th and 13th 2006 (Weekly-Sho Gifu)

Mitonomachi Autumn Festival Oct.8th 2006

We went to festival of Tejikara wearing Yukata.